PRIVACYVERKLARING

City Life Church vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens houdt het volgende in:

 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van uw lidmaatschap van onze gemeenschap;
 • Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
 • Als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw personeelsgegevens aan ons heeft gegeven;
 • Dat wij uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
 • Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig ingericht dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over etnische afkomst, gezondheid en religie. City Life Church verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is. In dat geval, wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken.

Groepen personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

 • Leden
  Gegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening aan leden (uitnodigingen, informatievoorziening) en administratieve doeleinden. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.
 • Medewerkers en vrijwilligers
  Gegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de arbeids- dan wel vrijwilligersovereenkomst. Grondslag is de arbeidsovereenkomst dan wel de vrijwilligersovereenkomst.
 • Leveranciers
  Gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en administratieve doeleinden. De grondslag is de overeenkomst.
 • Geïnteresseerden / connecties
  Gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen treden met hen die interesse hebben in de activiteiten van City Life Church, maar geen lid zijn. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Life Groups (connect- en interessegroepen)

Om goed voor de mensen in onze Life Groups te kunnen zorgen, noteren we de aanwezigheid van de deelnemers. De persoonsgegevens registreren we als je een vast lid wordt van een groep.

Personen jonger dan 16 jaar

City Life Church verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Onze nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens registreert u wanneer u zich inschrijft als abonnee van de nieuwsbrief. Wij vragen de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam en tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Uitschrijving als abonnee is altijd mogelijk. In dat geval worden uw persoonsgegevens uit het adressenbestand voor de nieuwsbrief verwijderd.

Beeldmateriaal

City Life Church plaatst beeldmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en video opnames) in uitingen van City Life Church, omdat het hierbij vaak om openbare aangelegenheden gaat zoals een kerkdienst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lydia Luijken, lydia@clcdenhaag.nl. De uitingen die dit betreft zijn:

 • Website;
 • Magazines, flyers, nieuwsbrieven e.d.;
 • Social media, zoals Facebook, Instagram en Youtube

Verstrekken van gegevens aan derden

Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:

 • Het bureau dat onze financiële administratie verzorgt;
 • Het bureau dat zorgdraagt voor de verwerking van de salarissen;
 • Het bureau dat zorgdraagt voor onze database;
 • Het bureau dat zorgdraagt voor het plannen van de diensten, team- en groepsoverzichten;
 • Het bureau dat de nieuwsbrieven verspreidt;
 • Het bureau dat zorgdraagt voor de verwerking van onze aanmeldingen voor kampen, funweekenden en conferenties;
 • Instanties die op grond van wettelijke bepalingen gegevens mogen opvragen (bijv. de belastingdienst en justitie).

Met de externe partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze teams, groepen, de planning van diensten en andere samenhangende zaken worden bij uitzondering verstrekt aan derden buiten de Europese Unie, met als doel het realiseren van de planning van onze diensten, het in kaart hebben van onze groepen en kunnen rapporteren.

Bewaartermijnen

City Life Church bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De beveiliging van uw gegevens

City Life Church doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen zodat voorkomen wordt dat uw gegevens onjuist worden gebruikt. De maatregelen die wij hebben genomen zijn onder meer:

 • Alle personen die namens City Life Church toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, bijvoorbeeld middels een arbeidsovereenkomst of een aparte geheimhoudingsverklaring;
 • Alle (ICT) systemen worden voorzien van toegangsbeveiliging;
 • Wij maken gebruik van encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Alle bestuurders en medewerkers (betaald en vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben indien noodzakelijk een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Genomen maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.

Het bewaren van data buiten de Europese Unie gebeurt bij hoge uitzondering.

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).

Eerdere toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u altijd intrekken op het door u gewenste moment. Wij vragen u om dit schriftelijk dan wel per e-mail te doen.

Verwerkingsregister

City Life Church heeft een verwerkingsregister vastgesteld, deze is op te vragen via info@clcdenhaag.nl.

Klachten

City Life Church vindt het vervelend als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij nemen direct met u contact op om uw klacht te bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, heeft u de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?

Het kan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Als dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen:

City Life Church Den Haag
Postadres (kantoor)
Soestdijksekade 343
2574 AL Den Haag
info@clcdenhaag.nl
Tel: 070 – 323 02 07

City Life Church Tilburg
info@clctilburg.nl

City Life Church Rotterdam
info@clcrotterdam.nl

City Life Church Groningen
info@clcgroningen.nl

City Life Church Antwerpen
info@clcantwerpen.be

Den Haag, 12 maart 2019